Aktuelles

sunnechünig

är dänkt, dass är d wäut länkt & dass sie sich nume dräit wägen ihm
är schickt d flüss vom meer i d bärge, macht schnee im summersunneschyn
schiesst manne uf e mond & seit: «aus isch guet we sech’s lohnt & was me cha, hey mähn, das darf me o

är hout toti zrügg i ds läbe, är schickt läbigi i tod
är macht us fische vögu, us chüeh & schaf & söi macht är brot
är schpautet chärne, wo so chly si, dass se niemer gseht
es blybt ke platz me frei näb ihm & was är cha, hey mähn, das macht är o

schlaf chindli schlaf, s isch nume dys bett wo brönnt…

är luegt dür muure, dür bschlossni türe, är luegt i d mönsche, i d pflanze & i tier
es blybt ihm nüt verborge är bringt liecht i die schwarzi nacht
är het uf jedi grossi frag e chlyni antwort, är het es mass für jedes ding, aber e blinde gseht sech säuber nid

dr sunnechünig regiert d ärde & richtet sich im luftschloss y
är gseht sech gross & grösser wärde, isch in wahrheit aber ging no huere chly

schlaf chindli schlaf, s isch nume dys bett wo brönnt…

(Bene Huber, Patent Ochsner, hier anhören!)